Podání stížnosti či podnětu


Všichni pracovníci CNN, o.p.s. mají povinnost se seznámit se Standardy kvality sociálních služeb a postupovat v souladu s nimi. Tato povinnost respektovat závazná metodická pravidla platí i v případě informovanosti v oblasti přijímání a vyřizování stížností. Pakliže bude zjištěno, že pracovník podle nich nepostupuje, vystavuje se možnosti sankcí ze strany zaměstnavatele.

Možnost podat stížnost či podnět

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb může podat zájemce o službu, klient nebo zástupce těchto osob kterémukoli pracovníkovi CNN, o.p.s. písemně nebo ústně.

Stížnosti lze také podat anonymně, kdy vyrozumění bude vyvěšeno na stránkách CNN o. p. s.  a na nástěnce organizace po dobu 14 dní.

Neslyšící klienti mohou požadovat sepsání svého vyjádření v českém jazyce, není-li přítomen žádný pracovník ovládající ČZJ. Dále mohou své vyjádření poslat jako video v ČZJ a to buď prostřednictvím e-mailu: oprchalova@cnn-ops.cz nebo na číslo 773 699 261.

Zájemce i klient může svou stížnost vhodit do schránky, která je umístěna v 5. patře budovy Karlínské nám. 12, Praha 8. Vždy ji vybírají dva pracovníci (ředitelka a zástupkyně ředitelky) 1. a 15. dne v měsíci.

Klient je vyrozuměn o výsledku svého podání v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 30 kalendářních dnů ode dne podání stížnosti.

Vyjádření pro neslyšící klienty je zasíláno formou textu, který je však přizpůsoben komunikačním schopnostem neslyšících (tj. neobsahuje odbornou terminologii ani složité větné konstrukce, které by mohly být příčinou nepochopení nebo špatného pochopení ze strany klienta). Pokud si to neslyšící zájemce/klient přeje, je možné poskytnout mu překlad textu do ČZJ.
 


Nezávislé instituce: 

top