Etický kodex pracovníků Sociální rehabilitace CNN vychází z Listiny základních práv a svobod, z Etického kodexu sociálních pracovníků ČR a z praxe poskytování služby Sociální rehabilitace. Stanoví respektování práv klientů, proces poskytování sociální služby a nezpochybnitelnost lidské důstojnosti.

1. Úcta k osobnosti klienta
Pracovník zachovává důstojnost klienta, respektuje jeho potřeby, zájmy a lidská práva. Pracovníci sociální rehabilitace v míře odpovídající potřebám klientů podporují setrvávání klientů v přirozeném prostředí a místní komunitě.

2. Respektování svobodného rozhodování klientů
Pracovník svými výstupy ovlivňuje sociální situaci daného klienta, respektuje však autonomní sféru rozhodování a jeho osobní zájmy. Pracovník vytváří prostor pro informované rozhodnutí klientů.

3. Podpora aktivity klienta. 
Pracovník podporuje klienta v jeho účasti v procesu řešení vlastní nepříznivé sociální situace. 

4. Lidská důstojnost. 
Pracovník respektuje lidskou důstojnost klienta. Důležitou součástí činnosti sociální rehabilitace je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti.

5. Jednání vždy v zájmu a ve prospěch klienta. 
Pracovníci usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Pokud službu navštíví klient v doprovodu rodinného příslušníka, tlumočníka znakového jazyka či jiné osoby, má na to právo. V tomto případě se pracovník neobrací na doprovod klienta, ale především na klienta samotného.

6. Anonymita a důvěrnost
Pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Pracovník je povinen vyžádat si souhlas klienta k poskytnutí obsahu jeho dotazu mimo službu sociální rehabilitace. Pracovník je vázán mlčenlivostí o klientech a to i po ukončení spolupráce se sociální rehabilitací, nebo pracovního poměru v ní.

7. Nediskriminační přístup
Pracovník poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

8. Citlivost a empatie
Pracovník vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a pečlivě klientovi naslouchá.

9. Zodpovědnost pracovníka
Pracovník přijímá zásadně jen takové zakázky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě, nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Zjistí-li pracovník, že zakázka je nad jeho možnosti nebo schopnosti, nabídne klientovi pomoc jiného pracovníka sociální rehabilitace, jinou sociální službu nebo pomoc od jiné organizace či instituce (dle dané zakázky klienta/zájemce o službu). Stejným způsobem postupuje v případě, že je přesvědčen, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů, a že by nebyla zachována jeho neutralita a objektivita. 

10. Bezplatnost
Služby sociální rehabilitace pro klienty je bezplatné, pracovník rovněž nenárokuje od klienta odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

11. Úcta k profesi
Pracovník ctí svou profesi, doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň. Usiluje o spolupráci s ostatními pracovníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů. 

12. Osvětová činnost
Pracovník upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.

13. Respekt
Pracovníci Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. se vzájemně respektují, spolupracují a zároveň jsou loajální ke svému zaměstnavateli, CNN, o.p.s.
 
Pracovník zná etický kodex Sociální rehabilitace CNN, o.p.s. a dodržuje ho.
                                                                                                                  
 
top